Informácie o odpočtoch

Pomerové rozdeľovače tepla, vodomery teplej a studenej vody

Naša spoločnosť vykonáva odpočty prístrojov v dvoch termínoch, v riadnom a náhradnom. Žiadame Vás, aby ste k tomuto účelu Vy alebo Vami poverená dospelá osoba sprístupnili Váš byt, resp. nebytový priestor a zabezpečili voľný prístup k meracím prístrojom. V prípade, že ste v čase konania riadneho termínu odpočtu nesprístupnili Váš byt alebo nebytový priestor (NP), zanechal Vám náš pracovník na dverách vývesku s termínom náhradného odpočtu. Ak ste nesprístupnili Váš byt/NP ani v náhradnom termíne, máte možnosť požiadať o individuálny termín odpočtu, ktorý je spoplatnený v závislosti od regiónu, v ktorom sa Váš bytový dom nachádza. Individuálny termín odpočtu môžete využiť len v obmedzenom časovom horizonte, kým nie je vyúčtovanie spracované. Spravidla je to do 31.3., v závislosti od zmluvných podmienok dohodnutých s Vaším správcom.

Individuálny termín odpočtu si môžete zabezpečiť e-mailom: odpocty(at)techem.sk alebo telefonicky v príslušnom pracovisku našej spoločnosti, ktoré sa nachádza najbližšie k Vám.

  • Bratislava  02 / 49 10 64 12
  • Nové Zámky  035 / 64 20 424
  • Banská Bystrica  048 / 41 64 146
  • Košice  055 / 37 00 401

Z dôvodu garancie správnosti údajov vstupujúcich do rozpočítania ako aj neskorších reklamácií si Vás dovoľujeme upozorniť, že budeme akceptovať len odpočty vykonané našimi pracovníkmi.

V prípade, že Vám prístroje nebudú vôbec odčítané, bude Vaša spotreba stanovená náhradným spôsobom v zmysle vyhlášky a Vaše prípadné úspory nebudú zohľadnené.

Hore