Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Oblasť platnosti

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú prezentáciu TECHEM spol. s r.o. na www.techem.sk a na údaje, ktoré boli stiahnuté cez túto stránku. Pre webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa odkazuje napr. prostredníctvom odkazu, platia tamojšie upozornenia a vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, pozorne toto upozornenie o ochrane osobných údajov predtým, ako začnete používať webové stránky TECHEM spol. s r.o. Týmto upozornením o ochrane osobných údajov vyhlasujeme, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a s používaním cookies. Používaním webových stránok TECHEM spol. s r.o. akceptujete tieto usmernenia.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TECHEM spol. s r.o. berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Používanie našich webových stránok je spravidla možné bez uvedenia osobných údajov. Ak sa na našich webových stránkach požadujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy), uskutočňuje sa to pokiaľ možno vždy dobrovoľne. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné nedostatky. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Zodpovedné miesto na ochranu osobných údajov

Zodpovedné miesto na spracovanie osobných údajov návštevníkov našich webových stránok je
TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
príp. ich prepojených spoločností.

Hostiteľ

Internetovú ponuku spravuje na základe našej objednávky a podľa našich zadaní spoločnosť SysEleven GmbH, technický poskytovateľ.

 Čo sú to osobné údaje

"Osobnými údajmi" sú všetky informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikačnému znaku, ako je meno, k identifikačnému číslu, k údajom o polohe, k online identifikačnému údaju, alebo k jednému alebo viacerými špeciálnym znakom, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 

Aké informácie zhromažďujeme? Ako s nimi zaobchádzame?

Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od vás

Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom týchto webových stránok a následne sú ukladané, ak nám ich poskytnete sami, napr. ako súčasť registrácie, vyplnením formulárov, odoslaním e-mailov alebo poverením spoločnosti Techem. Tieto údaje používame vždy na uvedené účely alebo na účely vyplývajúce z požiadavky. Propagačné využitie údajov prebieha iba na účely vlastnej propagácie spoločnosti Techem. Ďalej používame osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté na účely marketingu a prieskumu trhu, pre služby zákazníkom a pre nadviazanie kontaktov. Poprípade požadujeme aj vašu účasť na prieskumoch, ktoré používame na vlastné marketingové, trhové výskumy alebo na výskum verejnej mienky. Prevod tretím stranám - v rámci ktorých sa prepojené spoločnosti s TECHEM spol. s r.o. nepovažujú za tretie strany - sa uskutočňuje len vtedy, ak je to potrebné na plnenie zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti a pre prípad následných otázok. Tieto údaje nepostúpime ďalej bez vášho súhlasu.

 

Osobné údaje, ktoré evidujeme automaticky cez túto webovú stránku

Pri každom prístupe na webovú stránku Techem alebo pri prijatí e-mailu, príp. kliknutím na odkaz v rámci stránky môže Techem automaticky evidovať určité informácie o vás, nezávisle od toho či využívate naše služby.

Pri návšteve webovej stránky Techem ukladá len skrátenú IP-adresu pristupujúceho počítača, ako aj webovú stránku, z ktorej nás navštevujete. Počas návštevy sa uložia: dátum prístupu, názvy sprístupnených súborov, URL-adresa, kód HTTP, stav a dĺžka prístupu a objem prenesených údajov počas spojenia. Tieto informácie používame výlučne na štatistické účely, pričom individuálny používateľ zostáva anonymný.

Etracker

Naša webová stránka využíva analytickú službu etracker. Poskytovateľom je spoločnosť etracker GmbH, ulica Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko. Z týchto údajov je možné vytvoriť pod pseudonymom užívateľské profily . K tomu je možné použiť súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne vo vyrovnávacej pamäti vášho internetového prehliadača. Súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač. Údaje zhromažďované pomocou technológií etracker sa nebudú používať bez samostatného súhlasu dotknutej osoby na osobnú identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky a nebudú spojené s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.
Kedykoľvek môžete nesúhlasiť so zhromažďovaním a ukladaním údajov do budúcnosti.

Ak v budúcnosti nebudete súhlasiť so zhromažďovaním a ukladaním vašich údajov o návštevnosti, môžete použiť nasledujúci odkaz Opt-Out-cookie na odhlásenie z etrackera, čím sa zabezpečí, že následne nebudú zhromažďované a ukladané žiadne údaje o návštevnosti vášho prehliadača u spoločnosti etracker: https://www.etracker.de/privacy?et= BuEVB9

Tým sa vytvorí Opt-Out-cookie na odhlásenie s názvom "cntcookie" z etrackera.
Prosím neodstraňujte tento cookie pokiaľ trváte na vašom nesúhlase. Ďalšie informácie nájdete
v predpisoch o ochrane osobných údajov od etrackera:
https://www.etracker.com/en/data-privacy/

Cookies

Webové stránky čiastočne používajú tzv. cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby naša webová prezentácia bola používateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a v pamäti vášho prehliadača.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session-cookies". Na konci navštívenej webovej lokality sa automaticky vymažú. Iné súbory cookies zostanú uložené vo vašom počítači, pokým ich nevymažete. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve rovnakej webovej lokality.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o použití cookies a povolili súbory cookies iba v jednotlivých prípadoch, akceptovali súbory cookies v určitých prípadoch alebo celkovo zakázali cookies ako aj nastaviť automatické vymazanie cookies pri zatváraní prehliadača. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Log súbory servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v tzv. log súboroch servera, ktoré nám automaticky zasiela váš prehliadač. Sú to:

 • typ prehliadača a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • URL adresa odkazu
 • IP adresa
 • názov hostiteľa prístupového počítača
 • čas požiadavky servera

Vyhradzujeme si právo dodatočne skontrolovať tieto údaje v prípade konkrétnych podozrení nezákonného používania.

SSL - šifrovanie

Táto webová lokalita používa z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu prenosu citlivých obsahov SSL - šifrovanie, napr. pri otázkach, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi webových stránok. Šifrované spojenie spoznáte tak, že v riadku adresy prehliadača sa zmení "http: //" na "https: //" a zobrazí sa symbol zámku v riadku vášho prehliadača. Ak je aktivované SSL – šifrovanie údaje, ktoré nám zasielate, nie sú dostupné tretím stranám.

Právo na informácie, vymazanie, blokovanie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch a o účeloch spracovania údajov ako aj právo na úpravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. K tejto téme ako aj v prípade ďalších otázok, týkajúcich sa osobných údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedenej adrese alebo cez e-mail: techem@techem.sk

Právo podania sťažnosti na dozornom úrade

Existuje možnosť podania sťažnosti na príslušnom dozornom úrade:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421/2/3231 3220
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Nevyžiadané reklamné e-maily

Použitie publikovaných kontaktných údajov v rámci povinného zverejnenia (impressum) na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom spamových emailov.

Súhlas

 • Za istých okolností musíme získať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súvislosti s určitými aktivitami. V závislosti od toho, na čo presne sú potrebné vaše údaje, požadujeme priamo tento súhlas prostredníctvom funkcie "opt-in".
 • Podľa článku 4 (11). smernice GDPR je súhlas (opt-in) „akýkoľvek prejav zámeru vyjadrený informovaným a jednoznačným spôsobom vo forme vyhlásenia alebo akéhokoľvek iného jednoznačne potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba dobrovoľne uvádza, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú". Jednoducho povedané, to znamená:
 • váš súhlas nám musíte dať dobrovoľne bez toho, aby sme na vás vyvíjali akýkoľvek tlak;
 • potrebujete vedieť, na aký účel dávate súhlas - a preto zabezpečíme, aby sme vás dostatočne informovali;
 • musíte nám dať súhlas vo forme pozitívneho a potvrdzujúceho aktu. Pravdepodobne Vám poskytneme výberové pole, ktoré musíte označiť, aby bolo toto zadanie jasne a jednoznačne splnené.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste.

Na účely ochrany vašich osobných údajov držaných u nás pred neoprávneným prístupom a zneužitím, sme prijali rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravidelne preverované a udržiavané na aktuálne platný technický stav.

Ak sú vaše údaje spracované v rámci centrálneho spracovania údajov, na účely zlepšenia služieb zákazníkom alebo z technických dôvodov v rámci spoločnosti Techem, je vhodnými opatreniami zabezpečené, aby boli zohľadnené právne záujmy ochrany osobných údajov našich zákazníkov podľa ustanovení základného nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO). Upozorňujeme, že prijímame možné opatrenia na zabezpečenie bezpečného prenosu údajov. Avšak prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Preto nemôžeme garantovať bezpečnosť údajov prenášaných na naše webové stránky.

Ak zmeníme naše smernice na ochranu osobných údajov, zmeny zverejníme na tejto stránke. Kedykoľvek sa môžete informovať, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.
Na základe písomnej žiadosti vás budeme radi informovať, ktoré údaje o vašej osobe sme uložili.
Uvítame vaše otázky a pripomienky k ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

Poverený pre ochranu osobných údajov – Techem Nemecko

Techem GmbH
Hauptstraße 89
65760 Eschborn

Kontakt na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov:
Björn Bausch, e-mail: datenschutz@techem.de

Zodpovedný za ochranu osobných údajov – TECHEM Slovensko

TECHEM spol. s r. o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Kontakt na našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:
e-mail: techem@iosec.eu

Cookiebot

Na našich webových stránkach používame funkcie nástroja Cookiebot, ktorý je produktom dánskej spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko.  Prostredníctvom týchto funkcií je možné odosielať údaje na Cookiebot, príp. Cybot, ukladať ich a spracovávať. Môžete súhlasiť alebo odmietnuť používanie všetkých alebo jednotlivých súborov cookies. Tu môžete Váš súhlas zmeniť alebo odvolať:

Zmeňte Váš súhlas | Odvolajte Váš súhlas

V dialógovom okienku súhlasu, v ktorom môžete vybrať alebo zrušiť voľbu jednotlivých súborov cookies, získate vždy aktuálny a úplný prehľad cookies, použitých na našej webovej stránke a sami sa rozhodnete, ktoré súbory cookies povolíte a ktoré nepovolíte.

Ktoré údaje ukladá nástroj Cookiebot?
Ak súhlasíte s používaním cookies, na Cybot sa prenesú, uložia a spracujú nasledujúce údaje:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • dátum a čas Vášho súhlasu
 • URL našej webovej stránky
 • technické údaje prehliadača
 • šifrovaný anonymný kľúč
 • zoznam súborov cookies, ktoré ste schválili

Kde a ako dlho budú Vaše údaje uložené?
Všetky zhromaždené údaje sa prenášajú, ukladajú a posielajú výlučne v rámci Európskej únie. Údaje sú uložené v dátovom centre Azure (poskytovateľ cloudu je Microsoft). Cookiebot všetky údaje, týkajúce sa používateľov, vymaže po 12 mesiacoch od Vášho súhlasu alebo bezprostredne po ukončení zmluvy o Cookiebot.
Zásady ochrany osobných údajov Cookiebot si môžete pozrieť tu: https://www.cookiebot.com/sk/privacy-policy/

Možnosť námietky
Proti zhromažďovaniu a uchovávaniu vyššie uvedených údajov môžete namietať odmietnutím použitia cookies prostredníctvom zobrazeného bannera cookies alebo odmietnutím použitia cookies v nastaveniach Vášho prehliadača.


Vyhlásenie

Informácie uvedené na tejto webovej stránke boli starostlivo kontrolované. Napriek tomu nepreberáme záruku za ich úplnosť, správnosť a aktuálnosť. 

To platí aj pre všetky odkazy, na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Spoločnosť Techem spol. s r. o. nezodpovedá za obsah stránky, na ktorú sa prostredníctvom takého odkazu dostanete. Obzvlášť si spoločnosť Techem spol. s r. o. neprivlastňuje obsah internetových stánok, na ktoré sa pomocou týchto odkazov ďalej dostanete (cudzie stránky), naopak sa od nich dištancuje. Za škody, ktoré vzniknú tým, že sa užívateľ internetu spoľahne na správnosť, úplnosť a aktuálnosť takýchto "cudzích stránok" ručí ten, kto tieto stránky ponúka, nie spoločnosť Techem spol. s r. o. 

Táto internetová stránka obsahuje určité výpovede smerujúce do budúcnosti, ktoré sa zakladajú na súčasných predpokladoch a prognózach. Na takéto predpovede by sa užívatelia nemali bezvýhradne spoliehať. Vyhlásenia orientované do budúcnosti sú platné okamihom a podmienkam ich vzniku, preto obsahujú riziká a neistoty. Množstvo faktorov môže viesť k tomu, že skutočné udalosti, predpokladané na tejto stránke, sa od budúcnosti môžu značne líšiť. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. nemá na základe nových informácií povinnosť aktualizovať tieto budúcnosti sa týkajúce tézy. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. , jej orgány a jej pracovníci preto neručia za škody, ktoré vzniknú tým, že sa tieto vyhlásenia, orientované do budúcnosti, neaktualizujú a neprispôsobujú sa budúcim udalostiam alebo vývoju. 

Všetky menované, prípadne treťou osobou chránené značky, tovary alebo označenia v rámci tejto internetovej ponuky neobmedzene podliehajú ustanoveniam príslušného právneho predpisu na ochranu duševného vlastníctva, chrániaceho vlastníka práv. Iba na základe menovania nie je možné vyvodzovať závery, že značky, tovary alebo označenia nie sú pod ochranou práv tretej osoby. Autorské práva, týkajúce sa grafiky, zostavené spoločnosťou Techem, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Techem spol. s r. o. Ich rozmnožovanie alebo používanie v inej elektronickej alebo tlačenej forme nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Techem spol. s r. o. povolené. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. si vyhradzuje právo bez predošlého oznámenia vykonať zmeny, odstrániť alebo doplniť poskytnuté informácie alebo ich zverejňovanie dočasne alebo trvalo zastaviť. 

Spoločnosť Techem spol. s r. o. , jej orgány a pracovníci neručia za priame či nepriame škody, vrátane ušlého zisku, ktoré vzniknú na základe alebo v spojení s informáciami, ktoré sú poskytované na týchto webových stránkach, ani pokiaľ tieto vznikli zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou. 

Toto vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou internetovej ponuky spoločnosti Techem spol. s r. o.

Sprostredkovatelia a subdodávatelia Techem

Sprostredkovateľ /subdodávateľ Ulica PSČ Mesto Číslo zmluvy Poskytovaná činnosť
THERMOPROJEKT, s.r.o. Štúrova 129/28 94901 Nitra 04/2018 montáž vodomerov
Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473 08901 Svidník 05/2018 montáž vodomerov a meračov
KANAT MT, s.r.o. Kozmonautov 35 03601 Martin 06/2018 montáž meračov tepla
TEPLOSERVIS – Karol Katona Školská 1 04442 Rozhanovce 07/2018 montáž meračov tepla
Wilseko s.r.o. Južná trieda 33 04001 Košice 08/2018 montáž vodomerov a meračov tepla
SPS s.r.o. Senecká cesta 1 90028 Ivanka pri Dunaji 09/2018 špedícia, doručovanie
Juraj Biro s.r.o. Červeňákova 5 84101 Bratislava 10/2018 montáž vodomerov
Molnár Gabriel Športová ulica 92/10 93002 Vieska 12/2018 montáž vodomerov
Ing. Mario Bača - Tutistav Sokolovská 2 04011 Košice 19/813 odpočet PRT a vody
Oto Banyak Dudvážska 12 82107 Bratislava 13/2018 montáž vodomerov
Watermont s.r.o. Smolinské 102 90842 Smolinské 14/2018 montáž vodomerov
Hore